Royal Hotel, Stornoway

Cromwell St StornowayHS1 2DG, United Kingdom